Doprava zadarmo

Prihlásenie          Registrácia

Súťaž

Štatút súťaže na Facebooku

SUBLIO

„Vyhraj deku S VLASTNOU FOTKOU 

od 30.1.2023 do 8. 2.2023

1. Usporiadateľom a organizátorom súťaže je:

ALMITRANS s.r.o., IČO: 46059152 spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Prešov., odd. Sro, vl.č. 32296/P, so sídlom Železničná 13, 08006 Prešov (ďalej len „usporiadateľ“)

2. Termín konania súťaže:

Súťaž s názvom „Vyhraj deku S VLASTNOU FOTKOU “ (ďalej len „súťaž“) prebieha od 30.1.2023 do 8. 2.2023

 (ďalej len „čas trvania súťaže“) na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania súťaže“).

3. Účastníci súťaže:

Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá sa v čase trvania súťaže správne odpovie na súťažnú otázku. Odkaz na súťažnú otázku bude uvedený na Facebook stránke

https://www.facebook.com/subliosk

(ďalej len „Facebook stránka“). Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Zo súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci usporiadateľa a rodinní príslušníci týchto zamestnancov v priamej línii, súrodenec a manžel. V prípade, že sa výhercom stane takáto osoba, výhra sa takému výhercovi neodovzdá.

4. Podmienky účasti v súťaži

Účastník súťaže sa zapojí do súťaže tým, že sa v čase trvania súťaže že v čase konania súťaže správne odpovie na súťažnú otázku. Odkaz na súťažnú otázku bude uvedený na Facebook stránke uvedenej v bode 3. týchto pravidiel súťaže.

5. Výhry v súťaži a spôsob výberu výhercov

Každý súťažiaci, ktorý v čase trvania súťaže správne odpovie na súťažnú otázku má možnosť vyhrať  “fotodeku ” (ďalej len „výhra“) Z celkového počtu správnych odpovedí bude po ukončení súťaže náhodným výberom vylosovaný výherca. Výhercu súťaže uvedenie usporiadateľ v stause na Facebook stránke do 3 dní od ukončenia súťaže. Výherca sa na základe vyhlásenie výsledkov má možnosť prihlásiť k výhre do 7 dní od vyhlásenia výhercu prostredníctvom Facebook správy alebo emailom na info@sublio.sk. Pokiaľ sa výherca neprihlási k výhre v priebehu 7 kalendárnych dní, výherca stráca nárok na výhru. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s používaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu v okamihu odovzdania výhry výhercovi. Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než tú, ktorá mu bude doručená a nemá nárok výhru u usporiadateľa reklamovať. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže právo na výhru previesť na tretiu osobu. Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peniazoch. Neprevzatá výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže.

6. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažiac, ktorý sa zapojí do súťaže, v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), dobrovoľne súhlasí so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže usporiadateľovi za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže, kontaktovania výhercu, zverejnenia výhercu a odovzdania výhry, a to na dobu potrebnú do vysporiadania všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo súťaže. Účasťou v súťaži vyslovuje každý súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a berie na vedomie, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejniť výhercu súťaže uverejnením ich mena, prvého začiatočného písmena priezviska a mesta v ktorom žijú na svojej webovej stránke a v propagačných materiáloch. Výherca môže byť usporiadateľom požiadaný o súhlas so zverejnením podobizne vo forme fotografie alebo obrazovo-zvukového záznamu na marketingové účely usporiadateľa bezplatne po dobu jedného (1) roku od skončenia tejto súťaže. Súťažiaci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle § 28 zákona o ochrane osobných údajov, svoje osobné údaje poskytol usporiadateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne na adrese usporiadateľa.

7. Všeobecné podmienky:

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Vyobrazenie výhier na komunikačných a propagačných materiáloch usporiadateľa (letáky, plagáty, webové stránky a pod.) nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. V rozsahu, v ktorom výhra podlieha zdaneniu, bude výherca – fyzická osoba v princípe povinný odviesť odvod na zdravotné poistenie vo výške 14%. Výhra sa v prípade výhercu – fyzickej osoby nezahŕňa do vymeriavacieho základu na výpočet odvodov na sociálne postenie. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru. O výške výhry bude usporiadateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Informácia k zdaneniu výhry a výpočtu odvodov je len orientačná. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže. Usporiadateľ si vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. Túto možnosť usporiadateľ uplatní najmä vtedy, ak z technických dôvodov (napr. vírusy v počítačovom systéme, manipulácia alebo chyby v hardvéri a/alebo softvéri) alebo z právnych dôvodov nie je možné zaručiť riadny priebeh súťaže. V prípade, že by takéto predčasné ukončenie bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže usporiadateľ od tejto osoby požadovať náhradu vzniknutej škody. Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplné pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Usporiadateľ v žiadnej forme neručí za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru. Okrem toho usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takým primeraným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zmyslu pôvodných neplatných ustanovení. Tieto pravidlá súťaže sa riadia platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a zároveň sú uložené v písomnej podobe v jeho sídle.

V Prešove, dňa

30.1.2023 

ALMITRANS s.r.o.